Zpět na homepage

Obchodní podmínky Ještě Jednu s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese https://jestejednu.cz (dále jen „Webová stránka“, dále jen „Obchod“) provozovaném společností JEŠTĚ jednu s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 235/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 086 77 115, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 323083 u Městského soudu v Praze (dále jen „Ještě Jednu“ nebo „My“, vždy v první osobě množného čísla) a jinou fyzickou osobou – konečným kupujícím, jakožto spotřebitelem (dále jen „Vámi“, vždy v druhé osobě množného čísla), a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“).

Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 1. Uživatelský účet

  1. Na základě Vaší registrace provedené na Webové stránce můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že Obchod umožňuje, můžete objednávat zboží též bez registrace přímo z Obchodě.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat (sami od sebe změnu Vaší adresy nezjistíme a můžeme se dostat do křížku s GDPR). Údaje Vámi uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou námi považovány za správné.
  3. Váš přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Nejste oprávněni umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, a pokud by si někdo objednal např. zmrzlinu z Vašeho účtu, považuje se to, jako byste si ji objednali Vy a v takovém rozsahu rovněž považujeme tuto osobu za Vašeho zmocněnce, kterému jste udělili plnou moc v odpovídajícím rozsahu.
  4. Můžeme Vám zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě kdy porušíte své povinnosti dle našich Podmínek.
  5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Váš uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. To stejné se týká našeho Obchodu a Webových stránek.
 2. Jak s námi uzavíráte kupní smlouvu?

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná v našem Obchodě je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží (bližší vysvětlení ve článku 2.7). Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  2. V Obchodě uvádíme informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou v Obchodě zobrazovány.
  3. Obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Brna a Kuřimi.
  4. Pro objednání zboží vyplníte objednávkový formulář v prostředí Obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vložíte“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží; (dále společně jen jako „Objednávka“)
  5. Před zasláním Objednávky zkontrolujete ji finálně. Objednávku nám odešlete kliknutím na určené tlačítko, které vyjadřuje vůli nám odeslat Vaší Objednávku. Údaje uvedené v Objednávce jsou námi považovány za správné. Neprodleně po obdržení Objednávky toto Vám Objednávku potvrdíme do mailu uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mail“).
  6. Jsme vždy oprávněni v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, místo zaslání) Vás požádat o její dodatečné potvrzení (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi námi a Vámi vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je námi Vám zasláno elektronickou poštou, a to na Váš E-mail. Pokud Vám ale zašleme oznámení, že je překročen limit objednaného zboží, resp. že zboží není na skladě, buďte trpěliví, v takovém případě Vám nemůžeme v daném okamžiku vyhovět a ke vzniku smluvního vztahu nedošlo.
  8. Souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady Vám vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami.
 3. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy můžete nám uhradit prostřednictvím platebního termínu, kterým Obchod disponuje. Objednávka se vždy hradí v Obchodě. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Společně s kupní cenou jste nám povinni zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (je-li taková platba umožněna) je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4. Případné námi Vám poskytnuté slevy z ceny zboží poskytnuté nelze vzájemně kombinovat.
  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavíme Vám ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Pokud jsme plátcem daně z přidané hodnoty, bude k ceně bez daně z přidané hodnoty připočtena i daň z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Vám a zašleme jej, a to buď spolu se zbožím nebo elektronicky.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z vyňali z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy nám musí být odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy můžete zasílat na adresu naší provozovny či na adresu elektronické pošty.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 Podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží nám musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 Podmínek vrátíme peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od Vašeho odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali (tzn. bankovním převodem mimo platební bránu). Jsme taktéž oprávněni vrátit plnění Vámi poskytnuté již při vrácení zboží Vámi či jiným způsobem, pokud s tím souhlasíte a nevzniknou-li Vám tím další náklady. Odstoupíte-li od Kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží vrátíte nebo prokáže, že jste nám jej odeslali.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
  6. Do doby Vašeho převzetí zboží jsme oprávněni kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám vrátíme kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostní platbou na Vámi určený účet.
 5. Jak vám zboží dodáme?

  1. Určili jsme si dodací lhůtu zboží tří pracovních dnů ode dne potvrzení Vaší Objednávky. Není-li objednané zboží skladem (a přesto Vám Objednávku potvrdíme), může tato doba dodání být i sedm pracovních dnů, ve výjimečných případech i déle.
  2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. Jsme-li podle Kupní smlouvy povinni dodat zboží na místo určené Vámi v Objednávce, jste povinni převzít zboží při dodání.
  4. V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit naše zvláštní dodací podmínky, pokud jsme je vydali.
 6. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Nabýváte vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na věci přechází jejím předáním a převzetím.
  2. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku, nicméně hodláme se za každých okolností k Vám chovat slušně a jednat vždy v dobré víře.
  3. Jsme oprávněni k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Přebíráte na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

V Brně dne 18. 12. 2020